Lätt att göra Rätt & Koll på det som spelar Roll


Strategisk utveckling för en hållbar verksamhet

"Genom mitt företag, Fridhs Utvecklingsaktiebolag, vill jag erbjuda organisationer en strategisk helhetssyn genom vägledning och praktiska lösningar för utveckling och förändringsledning så att verksamheten har lätt att göra rätt och har koll på det som spelar roll i en ständigt föränderlig omvärld. Erbjuda er en hjälp att strukturera, analysera, prioritera och planera utvecklingsarbetet så att ni genom tydlig förändringsledning får med er hela organisationen i genomförandet och når effekterna som gör att både människorna, miljön och verksamheten mår bra och är hållbara.

Lars Fridh -  Strategisk verksamhetsutvecklare -


Lätt att göra rätt & koll på det som spelar rollOm Mig

I över 30 år har jag haft förmånen att få arbeta med ledarskap, utveckling och förändringsledning i olika befattningar både på strategisk, taktisk och operativ verksamhetsnivå. Åren som chef, forskare, affärs- & verksamhetsutvecklare, högskolelärare och kompetensutvecklare, projekt- & förändringsledare, IT-konsult och officer har gett mig en mycket stor erfarenhet av ledarskap, utveckling och förändringsledning, utifrån olika perspektiv

Lars Fridh - Skog Dr, Strategisk verksamhetsutvecklare-

Jag anser mig vara jordnära, öppen och utåtriktad med en positiv och ödmjuk attityd. Jag har lätt för att kommunicera och strävar efter att vara rak och ärlig med integritet. Min styrka är min analytiska och pedagogiska förmåga kombinerat med att vara driven, strukturerad och reflekterande. Jag har god förmåga att se och analysera komplexa aktiviteter och visualisera resultatet med ett helhetsgrepp.

Jag har ett genuint intresse för utveckling och stimuleras av att utveckla organisationer, idéer och individer, genom nyfikenhet, kreativitet och ett starkt engagemang.

De senaste 20 åren har jag varit verksam inom skogsindustrin och dess närliggande verksamhetsområden. Sedan början av 2023 är jag egen företagare som Strategisk Rådgivare och Konsult inom utveckling och förändringsledning.


LÄTT ATT GÖRA RÄTT & KOLL PÅ DET SOM SPELAR ROLL

Värdegrund

Min grundinställning är att:

När vi i vår verksamhet har Lätt att göra Rätt och har Koll på det som spelar Roll i en ständigt föränderlig omvärld finns förutsättningarna för en hållbar verksamhet där både vi människor, vår miljö och vår organisation mår bra.

... och baseras på följande värdegrund:

 • Omvärlden är i ständig förändring och att justera och utveckla vår verksamhet är nödvändigt för vår varaktighet och hållbarhet.
 • Vi som Ledning och chefer har som viktigaste uppgift att skapa hållbara förutsättningar för vår verksamhets genomförande och fortlöpande utveckling.
 • Våra Medarbetare är verksamhets viktigaste resurs som med sitt engagemang och ansvarstagande är avgörande framgångskriterier för vår verksamhets varaktighet.
 • Människan, den enskilde individen, har i grunden viljan att prestera och behöver rätt förutsättningar för att göra det bra.
 • Utveckling och förändringsledning är en ständigt pågående process och inte en statisk enskild händelse.

Lätt att göra rätt & koll på det som spelar roll


Tjänster

Strategisk utveckling för en hållbar verksamhet

Jag erbjuder er organisation en strategisk helhetssyn för er utveckling och förändringsledning genom rådgivning och genom att visa på praktiska lösningar. Jag kan hjälpa er att strukturera, analysera, prioritera och planera utveckling och förändring för framgångsrik implementering och effekt i er verksamhet. Min utgångspunkt är alltid er verksamhets specifika behov och förutsättningar, något som vi tillsammans definierar. Kontakta mig för mer information och en inledande dialog. Några exempel på tjänster är:

Ledningens strategiska arbete

Jag erbjuder Styrelser och Ledningsgrupper en hjälp att strukturera det strategiska utvecklingsarbetet. Utifrån ett strategiskt helhetsperspektiv analysera målsättning, nuläge och förutsättningar för att identifiera strategiska behov av utveckling och förändring av verksamhetens inriktning, organisation, arbetssätt, digitalisering och kompetens. Upprätta en strategisk plan med tydliga prioriteringar, med samsyn och entydigt budskap till organisationen för kommande utveckling och förändring.

I takt med ökad globalisering och den snabba tekniska utvecklingen och nya arbetssätt blir strategisk verksamhetsutveckling och förändringsledning allt viktigare. Vårt agerande i Ledningen och vår förmåga att balansera vår tid mellan det operativa företagsledandet och de långsiktiga strategiska har en helt avgörande betydelse. Den absolut viktigaste uppgifter för oss i Ledningen är att skapa hållbara förutsättningar för verksamhetens genomförande och fortlöpande utveckling med ett tydligt fokus på Uppdraget. Här måste vi ha en helhetssyn, vara tydliga och konsekventa i vårt budskap och i våra krav och förväntningar till våra medarbetare och chefer. 

Det är viktigt att vi i Ledningen har en gemensam uppfattning om vår roll i organisationen: Vilket syfte har Ledningen, VARFÖR finns vi? VAD ska vi i  Ledningen göra och inte göra? HUR ska vi i Ledningen arbeta? Lika viktigt är att vi i Ledningen är eniga bakom visioner och beslut och att vi har en uthållighet att driva frågor till dess att de har fått genomslag i hela verksamheten. Några av den vanligast förkommande orsakerna till att en verksamhet inte når sina mål är att Ledningen brister i sin Konsekvens och sin Uthållighet.

När vi i Ledningen står för något gemensamt, är överens och ger stöd till våra chefer och medarbetare, driver utveckling och är konsekventa och uthålliga skapas en fungerande helhet med en enorm kraft, som har styrkan att åstadkomma mycket goda resultat.

Digitalisering, nya verktyg och möjligheter
- data & analys för att ha koll och ta rätt beslut.

Jag erbjuder en hjälp med att analysera och strukturera er verksamhets behov och potential för olika analysmetoder och en ökad digitalisering. Konkretisera och föreslå digitala helhetslösningar, för ett värdeskapande informationsflöde till gagn för både strategiska och operativa analyser, prognoser, och beslutsunderlag.

Den digitala utvecklingen går fort. Stora mängder data finns tillgängligt, och det är lätt att samla in data själv. Ny teknik för analyser och självlärande algoritmer (AI) direkt i digitala applikationer. Att äga vårt data och ha kunskap och förmåga att analysera, sammanställa och visualisera det för att skapa strategiska och operativa beslutsunderlag, prognoser och uppföljningar blir allt viktigare i en snabbt föränderlig omvärld. Att förstå data är en stor konkurrensfördel.

Verksamheten - Värdekedjan, processer och arbetssätt

Med ett strategiskt helhetsperspektiv, erbjuder jag en hjälp i ert arbete med att analysera, strukturera och visualisera verksamhetens värdekedja, processer och arbetssätt. Identifiera justeringsbehov i processer och arbetssätt för högre värdeskapande. Skapa tydlighet och helhetsförståelse för hela verksamheten.

En tydligt visualiserad beskrivning av verksamheten, hur värdekedjan ser ut, vilka processerna är och beskrivningar av arbetssätt, tillgängligt för alla i organisationen är viktigt ur fler perspektiv. Det skapar helhetsförståelse och visar vad som görs i verksamheten, hur samverkan sker och hur värde skapas. Det möjliggör effektiv styrning av verksamheten och är en grund för utvecklingen.

Förändringsledning - att få alla med sig

Utveckling och förändring av UPPDRAGET skapar alltid frågor, en nyfikenhet, men också en viss oro. VARFÖR ska det utföras? VAD ska utföras? HUR ska det utföras? VEM ska utföra? och NÄR ska det utföras. För verksamhetens framgång och hållbarhet är det viktigt med entydiga svar på frågorna oavsett vem man frågar- Ledningen, närmaste chef eller kollegan.

Kravet på ökad snabbhet i förändring och agerande gör att medarbetarna måste ges en större frihet, och vara bättre informerade. Alla i verksamheten måste känna till våra mål och kunna förstå och självständigt agera utifrån våra beslutade strategier. Vi måste alla ha en helhetssyn på vår verksamhet och Uppdragets VARFÖR-VAD-HUR-VEM -NÄR för att kunna ta ännu större ansvar för vår situation och att lösa Vårt Uppdrag.

När vi upplever att vi kan påverka, och känner att vi tror på beslut, frigörs en väldig kraft i verksamheten, givet att besluten är välgrundade och i paritet med Uppdraget. Våra framgångskriterier blir att samla alla, chefer och medarbetare, kring en enad strategi med tydligt fokus på Uppdraget, skapa en transparens i genomförandet och med en tydlig organisation samt att etablera värderingar.

Utvecklingsprojekt - prioritera, genomföra, implementera, få ut effekt

Jag erbjuder en hjälp att prioritera era projekt utifrån strategiska analyser och UPPDRAGETs mål. Få till en tydlig struktur och projektledning med enkla beslutsvägar. Sist men inte minst, ett strukturerat arbetssätt och plan för implementering och uppföljning av utvecklingsprojektet.

I takt med omvärldens ständiga förändring kan utvecklingsönskemålen vara nästan oändliga. Har vi många projekt på gång samtidigt? Är allt lika viktigt-svårt att prioritera? Svårt att få våra resurserna att räcka? Går stor del av våra resurserna åt till att rätta fel? Står projekten still? Otydligt vem som tar beslut? Uteblev effekterna? Gick implementeringen snett?

Lätt att göra Rätt & Koll på det som spelar Roll

Kontakt

Kontakta mig

 • Lars Fridh
  Strategisk verksamhetsutvecklare

 • Hej@Fridhs.se


 • 070 - 520 22 44


 • https://www.fridhs.seSkicka ett meddelande

Namn E-post Meddelande Skicka in

Lätt att göra Rätt & Koll på det som spelar Roll